Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης διαγωνισμού «Η Ευρώπη μου!»

1. Προκύρηξη Διαγωνισμού

Το έργο "Κτίζοντας μία Καλύτερη Ευρώπη: Ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής" που υλοποιείται από το SigmaT.V., το SigmaLive Ltd και το Centre for Social Innovation (CSI) (εφεξής "Διοργανωτής") και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με τον τίτλο «Η Ευρώπη μου!» (εφεξής "Διαγωνισμός").

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

3. Εξαίρεση Εργαζομένων

Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών όπως και τυχόν άλλοι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β' βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28.01.2021, έως και 30.06.2021 ("Διάρκεια").

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον:

Α. Δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφία συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Πολιτική Συνοχής χρησιμοποιώντας το #buildingabettereurope ή κάνοντας tag τον λογαριασμό @buildingabettereurope.

Β. Νοείται ότι οι λογαριασμοί στο Instagram των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα είναι δημόσιοι ώστε να είναι εμφανείς οι φωτογραφίες στον Διοργανωτή.

Γ. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4.

Δ. Νοείται ότι η φωτογραφία του κάθε συμμετέχοντα είναι προσωπικό έργο και έχει τραβηχτεί από τον ίδιο ή/και ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα χρήσης της (πνευματικά κι άλλα δικαιώματα). Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή θα ακυρώνεται και ο/η συμμετέχων/ουσα θα χάνει όλα τα τυχόν δικαιώματα επί των δώρων.

Προϋπόθεση του διαγωνισμού είναι το έργο που απεικονίζεται στη φωτογραφία να έχει συγχρηματοδοτηθεί από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής-ΤΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ).

6. Νικητές

Θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες. Η επιλογή των νικητών θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από την ομάδα έργου. Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών αναφέρονται πιο κάτω:

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Βαρύτητα %
1 Δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, καλλιτεχνικό ύφος 40%
2 Καταλληλόλητα φωτογραφίας για χρήση της ως μέρος ενημέρωσης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής 40%
3 Πειστικότητα ως προς τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής ή του συγχρηματοδούμενου έργου στη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων/βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 20%

Προϋπόθεση του διαγωνισμού είναι το έργο που απεικονίζεται στη φωτογραφία να έχει συγχρηματοδοτηθεί από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής-ΤΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ).

7. Δώρα

Τα δώρα είναι:
Α. Πρώτος νικητής: ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της επιλογής του με μέγιστο κόστος 1.000€.
Β. Δεύτερος-τρίτος νικητής: φωτογραφικός εξοπλισμός της επιλογής των νικητών με μέγιστο κόστος 500€ ανά νικητή.

8. Ενημέρωση για Παράδοση των Δώρων

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω του Instagram, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 5 ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με έναν ή περισσότερους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το/τα πρόσωπο/α αυτό/α χάνει/ουν οριστικά το δικαίωμά του/τους επί των σχετικών Δώρων, το οποίο γεννάται στους επιλαχόντεςπου θα έχουνεπιλεγεί.

9. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, δεδομένου ότι η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην παράδοση των δώρων στους νικητές. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται στην αξία των δώρων και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Αντικατάσταση

Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

11. Κόστος

Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

12. Τροποποίήση ή/και Ανάκληση Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής των δώρων ή/και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

13. Δικαίωμα Δημοσίευσης

Οι νικητές δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.

14. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο/λογαριασμό Instagram), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της επιλογής και ειδοποίησης των νικητών. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στo Διοργανωτή αποτελεί ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από το Διοργανωτή και/ή τους συνεργάτες του με σκοπό υποβολής των στοιχείων μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόδειξη ολοκλήρωσης τη δράσης. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός 24 μηνών, εν αναμονή της αξιολόγησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

15. Συγκατάθεση και Εξουσιοδότηση

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, Social-Media ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο κριθεί αναγκαίο από το Διοργανωτή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, τηλεόρασης και ραδιοφώνου). Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Διαγωνισμό και την απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή καθενός στον Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, με την αποδοχή των παρόντων όρων, συναινούν και στη δημοσίευση των έργων τους στη διάρκεια Έκθεσης φωτογραφίας που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος όπως και στα μέσα που κατέχει η διοργανώτρια αρχή. Η εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων για τις ως άνω δράσεις γίνεται χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

16. Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

17. Επιβεβαιώση

Με την υποβολή φωτογραφίας/φωτογραφιών, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.bettereurope.org όπως αυτοί δημοσιεύονταιστην ιστοσελίδα www.bettereurope.org και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

Διαγωνισμός φωτογραφίας My Europe!

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό μας και κέρδισε πλούσια δώρα!

Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Πολιτική Συνοχής χρησιμοποιώντας το #buildingabettereurope ή κάνοντας tag τον λογαριασμό @buildingabettereurope. Περίοδος διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2021-30 Ιουνίου 2021.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.